PubAg

Main content area

A Wheat CCAAT Box-Binding Transcription Factor Increases the Grain Yield of Wheat with Less Fertilizer Input

Author:
Qu, Baoyuan, He, Xue, Wang, Jing, Zhao, Yanyan, Teng, Wan, Shao, An, Zhao, Xueqiang, Ma, Wenying, Wang, Junyi, Li, Bin, Li, Zhensheng, Tong, Yiping
Source:
Plant physiology 2015 v.167 no.2 pp. 411-423
ISSN:
0032-0889
Subject:
fertilizers, gene expression regulation, gene overexpression, genes, grain yield, nitrogen, phosphorus, seedlings, transcription (genetics), transcription factors, wheat
Abstract:
The transcription factor TaNFYA-B1 is up-regulated by low-nitrogen and low-phosphorus treatment in wheat seedlings, and overexpressing this gene increases the grain yield of wheat under differing nitrogen and phosphorus supply levels.
Agid:
1720716