PubAg

Main content area

Genetic Diversity of a Chinese Native Chicken Breed, Bian Chicken, Based on Twenty-nine Microsatellite Markers

Author:
Ding, Fu-Xiang, Zhang, Gen-Xi, Wang, Jin-Yu, Li, Yuan, Zhang, Li-Jun, Wei, Yue, Wang, Hui-Hua, Zhang, Li, Hou, Qi-Rui
Source:
Asian-Australas. j. anim. sci 2010 v.23 no.2 pp. 154-161
ISSN:
1011-2367
Subject:
chickens, chicken breeds, microsatellite repeats, genetic variation, alleles, animal characteristics, animal genetics, breed differences, loci, statistical analysis, China
Agid:
2240272