PubAg

Main content area

MLA

Sun, Guangping, et al. "Gut Microbial Metabolite Tmao Contributes to Renal Dysfunction In a Mouse Model of Diet-induced Obesity." Biochemical and biophysical research communications, doi: 10.1016/j.bbrc.2017.09.108

APA

Sun, G., Yin, Z., Liu, N., Bian, X., Yu, R., Su, X., Zhang, B., & Wang, Y. (2017). Gut microbial metabolite TMAO contributes to renal dysfunction in a mouse model of diet-induced obesity. Biochemical and biophysical research communications, , . doi: 10.1016/j.bbrc.2017.09.108

Chicago

Sun, Guangping, Zhongmin Yin, Naiquan Liu, Xiaohui Bian, Rui Yu, Xiaoxiao Su, Beiru Zhang, and Yanqiu Wang. "Gut microbial metabolite TMAO contributes to renal dysfunction in a mouse model of diet-induced obesity" Biochemical and biophysical research communications (2017): doi: 10.1016/j.bbrc.2017.09.108