PubAg

Main content area

The PB2-K627E mutation attenuates H3N2 swine influenza virus in cultured cells and in mice

Author:
Gong, Xiao-Qian, Ruan, Bao-Yang, Liu, Xiao-Min, Zhang, Peng, Wang, Xiu-Hui, Wang, Qi, Shan, Tong-Ling, Tong, Wu, Zhou, Yan-Jun, Li, Guo-Xin, Zheng, Hao, Tong, Guang-Zhi, Yu, Hai
Source:
Research in veterinary science 2018 v.117 pp. 54-56
ISSN:
0034-5288
Subject:
Influenza A virus, amino acids, cultured cells, mice, mutants, mutation, virulence, virus replication
Abstract:
PB2-627K is an important amino acid that determines the virulence of some influenza A viruses. However, it has not been experimentally investigated in the H3N2 swine influenza virus. To explore the potential role of PB2-K627E substitution in H3N2 swine influenza virus, the growth properties and pathogenicity between H3N2 swine influenza virus and its PB2-K627E mutant were compared. For the first time, our results showed that PB2-K627E mutation attenuates H3N2 swine influenza virus in mammalian cells and in mice, suggesting that PB2-627K is required for viral replication and pathogenicity of H3N2 swine influenza virus.
Agid:
5861722