PubAg

Main content area

Correction to: Incorporating pleiotropic quantitative trait loci in dissection of complex traits: seed yield in rapeseed as an example

Author:
Luo, Ziliang, Wang, Meng, Long, Yan, Huang, Yongju, Shi, Lei, Zhang, Chunyu, Liu, Xiang, Fitt, BruceD. L., Xiang, Jinxia, Mason, AnnalieseS., Snowdon, RodJ., Liu, Peifa, Meng, Jinling, Zou, Jun
Source:
Theoretical and applied genetics 2018 v.131 no.2 pp. 497
ISSN:
0040-5752
Subject:
quantitative trait loci, rapeseed, seed yield
Abstract:
The article “Incorporating pleiotropic quantitative trait loci in dissection of complex traits: seed yield in rapeseed as an example”, written by J. Zou et al, was originally published Online First without open access.
Agid:
5900020