PubAg

Main content area

Correction: Extended visible to near-infrared harvesting of earth-abundant FeS₂–TiO₂ heterostructures for highly active photocatalytic hydrogen evolution

Author:
Kuo, Tsung-Rong, Liao, Hsiang-Ju, Chen, Yu-Ting, Wei, Chuan-Yu, Chang, Chia-Che, Chen, Yi-Chia, Chang, Yi-Hsuan, Lin, Jou-Chun, Lee, Yi-Cheng, Wen, Cheng-Yen, Li, Shao-Sian, Lin, Kung-Hsuan, Wang, Di-Yan
Source:
Green chemistry 2018 v.20 no.11 pp. 2663
ISSN:
1463-9270
Subject:
green chemistry, harvesting, hydrogen production, photocatalysis
Abstract:
Correction for ‘Extended visible to near-infrared harvesting of earth-abundant FeS₂–TiO₂ heterostructures for highly active photocatalytic hydrogen evolution’ by Tsung-Rong Kuo et al., Green Chem., 2018, 20, 1640–1647.
Agid:
6182823