PubAg

Main content area

Correction: A colorimetric and far-red fluorescent probe for the highly sensitive detection of silver(i)

Author:
Wang, Yong-jun, Liu, Jing-gong, Tan, Hui-ya, Yan, Jin-wu, Zhang, Lei
Source:
RSC advances 2018 v.8 no.6 pp. 3132
ISSN:
2046-2069
Subject:
colorimetry, fluorescent dyes, silver
Abstract:
Correction for ‘A colorimetric and far-red fluorescent probe for the highly sensitive detection of silver(i)’ by Yong-jun Wang et al., RSC Adv., 2017, 7, 55567–55570.
Agid:
6186753