PubAg

Main content area

Correction: APTES assisted surface heparinization of polylactide porous membranes for improved hemocompatibility

Author:
Li, Jinglong, Liu, Fu, Yu, Xuemin, Wu, Ziyang, Wang, Yunze, Xiong, Zhu, He, Jidong
Source:
RSC advances 2018 v.8 no.25 pp. 14100
ISSN:
2046-2069
Subject:
artificial membranes, biocompatibility, heparin, polylactic acid
Abstract:
Correction for ‘APTES assisted surface heparinization of polylactide porous membranes for improved hemocompatibility’ by Jinglong Li et al., RSC Adv., 2016, 6, 42684–42692.
Agid:
6186777