PubAg

Main content area

Correction: Study on the transcriptional regulatory mechanism of the MyoD1 gene in Guanling bovine

Author:
Zhou, Di, Xu, Houqiang, Chen, Wei, Wang, Yuanyuan, Zhang, Ming, Yang, Tao
Source:
RSC advances 2018 v.8 no.73 pp. 41775
ISSN:
2046-2069
Subject:
cattle, genes, transcription (genetics)
Abstract:
Correction for ‘Study on the transcriptional regulatory mechanism of the MyoD1 gene in Guanling bovine’ by Di Zhou et al., RSC Adv., 2018, 8, 12409–12419.
Agid:
6262407