PubAg

Main content area

MLA

Saha, Gundappa, et al. "Leishmania Donovani Evades Caspase 1 Dependent Host Defense Mechanism During Infection." International journal of biological macromolecules, v. 126, pp. 392-401. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.185

APA

Saha, G., Khamar, B. M, Singh, O. Prakash, Sundar, S., & Dubey, V. Kumar. (2019). Leishmania donovani evades Caspase 1 dependent host defense mechanism during infection. International journal of biological macromolecules, 126, 392-401. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.185

Chicago

Saha, Gundappa, Bakulesh M Khamar, Om Prakash Singh, Shyam Sundar, and Vikash Kumar Dubey. "Leishmania donovani evades Caspase 1 dependent host defense mechanism during infection" International journal of biological macromolecules 126, 1 (2019): 392-401. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.185