PubAg

Main content area

Correction: Identification of potential serum biomarkers of acute paraquat poisoning in humans using an iTRAQ quantitative proteomic

Author:
Wei, Liming, Wang, Yi, Lin, Ling, Zhang, Lei, Shi, Yan, Xiang, Ping, Cao, Shujun, Shen, Min, Yang, Pengyuan
Source:
RSC advances 2019 v.9 no.7 pp. 3715
ISSN:
2046-2069
Subject:
biomarkers, blood serum, humans, liming, paraquat, poisoning, proteomics
Abstract:
Correction for ‘Identification of potential serum biomarkers of acute paraquat poisoning in humans using an iTRAQ quantitative proteomic’ by Liming Wei et al., RSC Adv., 2018, 8, 10598–10609.
Agid:
6300329