PubAg

Main content area

Small-molecule-based human genome G4 profiling reveals potential gene regulation activity

Author:
Zeng, Weiwu, Wu, Fan, Liu, Chaoxing, Yang, Yan, Wang, Bingyao, Yuan, Yushu, Wang, Jiaqi, Chen, Yuqi, Fu, Boshi, Wu, Zhiguo, Zhou, Xiang
Source:
Chemical communications 2019 v.55 no.16 pp. 2269-2272
ISSN:
1364-548X
Subject:
DNA, chemical compounds, chemical reactions, gene expression regulation, genes, human genetics
Abstract:
Small-molecule-based G4 isolation from genomic DNA has enabled the identification of a total of 51 446 PQSs (potential G-quadruplex sites). Incubating cells with PDP for 3 h to 72 h resulted in the differential expression of a variety of genes, indicating a potential function of G4s in gene regulation.
Agid:
6312529