PubAg

Main content area

Correction: Praeruptorin B improves diet-induced hyperlipidemia and alleviates insulin resistance via regulating SREBP signaling pathway

Author:
Zheng, Zu-Guo, Lu, Chong, Thu, Pyone Myat, Zhang, Xin, Li, Hui-Jun, Li, Ping, Xu, Xiaojun
Source:
RSC advances 2019 v.9 no.11 pp. 6101
ISSN:
2046-2069
Subject:
hyperlipidemia, insulin resistance, signal transduction
Abstract:
Correction for ‘Praeruptorin B improves diet-induced hyperlipidemia and alleviates insulin resistance via regulating SREBP signaling pathway’ by Zu-Guo Zheng et al., RSC Adv., 2018, 8, 354–366.
Agid:
6314334