PubAg

Main content area

MLA

Zhao, Di, et al. "Mxene (ti₃c₂) Vacancy-confined Single-atom Catalyst for Efficient Functionalization of Co₂." Journal of the American Chemical Society, v. 141,.9 pp. 4086-4093. doi: 10.1021/jacs.8b13579

APA

Zhao, D., Chen, Z., Yang, W., Liu, S., Zhang, X., Yu, Y., Cheong, W., Zheng, L., Ren, F., Ying, G., Cao, X., Wang, D., Peng, Q., Wang, G., & Chen, C. (2019). MXene (Ti₃C₂) Vacancy-Confined Single-Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO₂. Journal of the American Chemical Society, 141, 4086-4093. doi: 10.1021/jacs.8b13579

Chicago

Zhao, Di, Zheng Chen, Wenjuan Yang, Shoujie Liu, Xun Zhang, Yi Yu, Weng-Chon Cheong, et al. "MXene (Ti₃C₂) Vacancy-Confined Single-Atom Catalyst for Efficient Functionalization of CO₂" Journal of the American Chemical Society 141, no. 9 (2019): 4086-4093. doi: 10.1021/jacs.8b13579