PubAg

Main content area

Effects of intercropping with Bidens species plants on the growth and cadmium accumulation of Ziziphus acidojujuba seedlings

Author:
Deng, Qian, Deng, Qunxian, Wang, Yang, Li, Lei, Long, Xingyu, Ren, Si, Fan, Yue, Lin, Lijin, Xia, Hui, Liang, Dong, Wang, Jin, Zhang, Huifen, Lv, Xiulan, Wang, Yongqing
Source:
Environmental monitoring and assessment 2019 v.191 no.6 pp. 342
ISSN:
0167-6369
Subject:
Bidens biternata, Bidens pilosa, Ziziphus, biomass, cadmium, carotenoids, catalase, chlorophyll, fruit trees, heavy metals, intercropping, orchards, peroxidase, pollution, roots, seedlings, shoots, superoxide dismutase
Abstract:
To study the effects of intercropping with accumulator plants on heavy metal accumulation of fruit trees, plants of three Bidens species (Bidens pilosa, Bidens biternata, and Bidens parviflora) were intercropped with Ziziphus acidojujuba seedlings under cadmium (Cd)-contaminated conditions (5 mg kg⁻¹). Intercropping with Bidens species increased the biomass and chlorophyll b content of Z. acidojujuba seedlings compared with monoculture, but decreased their carotenoid content. Intercropping with Bidens species also improved the activity of superoxide dismutase, peroxidase, and catalase in Z. acidojujuba seedlings compared with monoculture. Intercropping with Bidens species decreased the Cd content in the roots of Z. acidojujuba seedlings compared with monoculture. Conversely, when intercropped with B. pilosa, B. biternata, and B. parviflora, the Cd content in the shoots of Z. acidojujuba seedlings increased by 62.18%, 60.10%, and 62.18%, respectively, compared with that of those monocultured. When intercropped with Z. acidojujuba seedlings, the Cd accumulation amount of three Bidens species plants were ranked B. parviflora > B. biternata > B. pilosa. Therefore, intercropping with plants of three Bidens species is not suitable for Cd-contaminated jujube orchards.
Agid:
6407507