U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

PubAg

Main content area

MLA

Sen Zeng, et al. "The Advances of Broad-spectrum and Hot Anti-coronavirus Drugs." Microorganisms, v. 10 ,.7 -. doi: 10.3390/microorganisms10071294

APA

Sen Zeng, S. Zeng, Yuwan Li, Y. Li, Wenhui Zhu, W. Zhu, Zipeng Luo, Z. Luo, Keke Wu, K. Wu, Xiaowen Li, X. Li, Yiqi Fang, Y. Fang, Yuwei Qin, Y. Qin, Wenxian Chen, W. Chen, Zhaoyao Li, Z. Li, Linke Zou, L. Zou, Xiaodi Liu, X. Liu, Lin Yi, L. Yi, & Shuangqi Fan, S. Fan. (0000). The Advances of Broad-Spectrum and Hot Anti-Coronavirus Drugs. Microorganisms, 10, -. doi: 10.3390/microorganisms10071294

Chicago

Sen Zeng, Yuwan Li, Wenhui Zhu, Zipeng Luo, Keke Wu, Xiaowen Li, Yiqi Fang, et al. "The Advances of Broad-Spectrum and Hot Anti-Coronavirus Drugs" Microorganisms 10, no. 7 (2022): -. doi: 10.3390/microorganisms10071294